References for Aleksandr Aleksandrov


  Books:

 1. Ju G Resetnjak and V M Pestunova, Aleksandr Danilovic Aleksandrov : A bibliography, Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel. Inst. Mat. (Novosibirsk, 1975).

  Articles:

 2. Academician Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Sibirsk. Mat. Zh. 23 (4) (1982), 3-8.
 3. Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Sibirsk. Mat. Z. 14 (1973), 243-249.
 4. P S Aleksandrov, N V Efimov, V A Zalgaller, and A V Pogorelov, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 28 (2)(170) (1973), 249-253.
 5. P S Aleksandrov, N V Efimov, V A Zalgaller, and A V Pogorelov, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his sixtieth birthday), Russian Math. Surveys 28 (2) (1973), 225-230.
 6. Yu F Borisov, V I Kuzminov, S S Kutateladze, Yu G Reshetnyak, S L Sobolev and V A Toponogov, Academician Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his seventy-fifth birthday) (Russian), Sibirsk. Mat. Zh. 28 (4) (1987), 1-8.
 7. Yu F Borisov, V A Zalgaller, S S Kutateladze, O A Ladyzhenskaya, S P Novikov, A V Pogorelov, Yu G Reshetnyak and S L Sobolev, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his seventy-fifth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 43 2(260) (1988), 161-167.
 8. Yu F Borisov, V A Zalgaller, S S Kutateladze, O A Ladyzhenskaya, S P Novikov, A V Pogorelov, Yu G Reshetnyak and S L Sobolev, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his seventy-fifth birthday), Russian Math. Surveys 43 (2) (1988), 191-199.
 9. N V Efimov, V A Zalgaller and A V Pogorelov, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on his fiftieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 17 (6)(108) (1962), 171-184.
 10. N V Efimov, V A Zalgaller and A V Pogorelov, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on his fiftieth birthday), , Russian Math. Surveys 17 (6) (1962), 127-141.
 11. V A Zalgaller, S S Kutateladze, O A Ladyzhenskaya, S P Novikov, A V Pogorelov and Yu G Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his eightieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 48 (4)(292) (1993), 239-241.
 12. V A Zalgaller, S S Kutateladze, O A Ladyzhenskaya, S P Novikov, A V Pogorelov and Yu G Reshetnyak, Aleksandr Danilovich Aleksandrov (on the occasion of his eightieth birthday), Russian Math. Surveys 48 (4) (1993), 257-260.
 13. V A Zalgaller, O A Ladyzhenskaya and Yu G Reshetnyak, On the 75th birthday of Academician A D Aleksandrov (Russian), Trudy Inst. Mat. (Novosibirsk) 9 (1987), 3-15.