References for Aleksei Alekseevich Dezin


  Articles:

 1. A V Bitsadze, V N Maslennikova, B V Pal'tsev and S L Sobolev, Aleksei Alekseevich Dezin (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 39 (1)(235) (1984), 177-178.
 2. A V Bitsadze, V N Maslennikova, B V Pal'tsev and S L Sobolev, Aleksei Alekseevich Dezin (on his sixtieth birthday), Russian Math. Surveys 39 (1) (1984), 205-207.
 3. A V Bitsadze, V S Vladimirov, V A Il'in et al., Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 29 (8) (1993), 1291-1294.
 4. A V Bitsadze, V S Vladimirov, V A Il'in et al., Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his seventieth birthday), Differential Equations 29 (8) (1993), 1119-1121.
 5. H A Levine, Review: Partial Differential Equations: An Introduction to a General Theory of Linear Boundary Value Problems by Aleksei A Dezin, SIAM Review 30 (4) (1988), 672-673.
 6. M K Kerimov and B V Pal'tsev, In memory of Professor Aleksei Alekseevich Dezin (1923-2008) (Russian), Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz. 49 (2) (2009), 397-400.
 7. M K Kerimov and B V Pal'tsev, In memory of Professor Aleksei Alekseevich Dezin (1923-2008), Comput. Math. Math. Phys. 49 (2) (2009), 387-390.
 8. On the sixtieth birthday of Aleksei Alekseevich Dezin (Russian), Mat. Zametki 34 (2) (1983), 163.
 9. V S Vladimirov, I V Volovich, A K Gushchin, Yu N Drozhzhinov, V V Zharinov, B I Zav'yalov, V A Il'in, G I Marchuk, V P Mikhailov, E I Moiseev, S M Nikol'skii and B V Pal'tsev, Aleksei Alekseevich Dezin (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 64 (3)(387) (2009), 167-173.
 10. V S Vladimirov, I V Volovich, A K Gushchin, Yu N Drozhzhinov, V V Zharinov, B I Zav'yalov, V A Il'in, G I Marchuk, V P Mikhailov, E I Moiseev, S M Nikol'skii and B V Pal'tsev, Aleksei Alekseevich Dezin, Russian Math. Surveys 64 (3) (2009), 553-560.
 11. V S Vladimirov, V A Il'in, I S Lomov, E I Moiseev, B V Pal'tsev, V K Romanko, V A Sadovnichii and I A Shishmarev, Aleksei Alekseevich Dezin (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 44 (12) (2008), 1708-1710.
 12. V S Vladimirov, V A Il'in, I S Lomov, E I Moiseev, B V Pal'tsev, V K Romanko, V A Sadovnichii and I A Shishmarev Aleksei Alekseevich Dezin, Differential Equations 44 (12) (2008), 1773-1775.
 13. V S Vladimirov, I V Volovich, A K Gushchin, Yu N Drozhzhinov, V A Il'in, G I Marchuk, V P Mikhailov, E I Moiseev, S M Nikol'skii, B V Pal'tsev, Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his eightieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 58 (6)(354) (2003), 185-188.
 14. V S Vladimirov, I V Volovich, A K Gushchin, Yu N Drozhzhinov, V A Il'in, G I Marchuk, V P Mikhailov, E I Moiseev, S M Nikol'skii, B V Pal'tsev, Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his eightieth birthday), Russian Math. Surveys 58 (6) (2003), 1237-1240.
 15. V S Vladimirov et al., Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his 75th birthday) (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 34 (6) (1998), 723-726.
 16. V S Vladimirov et al., Aleksei Alekseevich Dezin (on the occasion of his 75th birthday), Differential Equations 34 (6) (1998), 721-724.