References for Yurii Alekseevich Mitropolskii


  Books:

 1. A N Bogoljubov (ed.), Yurii Alekseevich Mitropolskii: a bibliography : Compiled by M N Kreknina (Akad. Nauk Ukrain. SSR Inst. Mat., Kiev, 1977).
 2. V K Kraineva and Ya A Matviishin, Yurii Alekseevich Mitropolskii : With an introduction by A N Bogolyubov, O B Lykova and A M Samoilenko, Biobibliography of Scientists of the Ukrainian SSR 'Naukova Dumka' (Kiev, 1987).

  Articles:

 3. 60th birthday of the Ukrainian SSR Academy of Science's Academician Yu A Mitropolskii (Russian), Godishnik Vissh. Uchebn. Zaved. Tekhn. Mekh. 11 (1) (1976), 7-9.
 4. Academician Jurii Olekseeovich Mitropolskii on the occasion of his sixtieth birthday (Bulgarian), Teoret. i Priloz. Meh. 8 (1) (1977), 9-10.
 5. Academician Yu A Mitropolskii (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Ukrain. Mat. Zh. 39 (1) (1987), 3-4.
 6. Academician Yu A Mitropolskii - hero of socialist labour (Russian), Vestnik Akad. Nauk SSSR (5) (1987), 131-132.
 7. Academician Yu O Mitropolskii (on the occasion of his eightieth birthday) (Ukrainian), Ukrain. Mat. Zh. 49 (1) (1997), 3-4.
 8. V I Arnold, V S Vladimirov, VV Kozlov, E F Mishchenko, Yu S Osipov, B E Paton, A N Sisakyan, A D Sukhanov, L D Faddeev, and K V Frolov, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 62 (4)(376) (2007), 179-185.
 9. V I Arnold, V S Vladimirov, VV Kozlov, E F Mishchenko, Yu S Osipov, B E Paton, A N Sisakyan, A D Sukhanov, L D Faddeev, and K V Frolov, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday), Russian Math. Surveys 62 (4) (2007), 829-835.
 10. D Bainov, Jurii Alekseevich Mitropolskii, on the occasion of his 60th birthday (Bulgarian), Fiz.-Mat. Spis. B'lgar. Akad. Nauk. 20 (53) (2) (1977), 174-175.
 11. N N Bogoljubov and V S Koroljuk, Ju O Mitropolskii's studies in the field of nonlinear oscillation theory (Russian), Ukrain. Mat. Z. 29 (1) (1977), 3-14, 141.
 12. N N Bogoljubov, V S Koroljuk and A M Samoilenko, Jurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 32 (1)(193) (1977), 217-228.
 13. N N Bogolyubov, E F Mishchenko and A M Samoilenko, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 42 4(256) (1987), 193-195.
 14. M O Bogolyubov and O B Likova, Yurii Oleksiiovich Mitropolskii (on the occasion of his eightieth birthday) (Ukrainian), in The Institute of Mathematics. Outlines of its development (Ukrainian), (Natsional. Akad. Nauk Ukraini, Inst. Mat., Kiev, 1997), 147-155.
 15. S Djadkov, Yu A Mitropolsky is sixty, Acta Tech. CSAV 21 (6) (1976), 621-622.
 16. K V Frolov, E F Mishchenko, O A Oleinik, Yu S Osipov, A, M Samoilenko and V S Vladimirov, Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his eightieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 52 (1) (1997), 237-239.
 17. K V Frolov, E F Mishchenko, O A Oleinik, Yu S Osipov, A, M Samoilenko and V S Vladimirov, Yurii Alekseevich Mitropol'skii (on his eightieth birthday), Russian Math. Surveys 52 (1) (1997), 237-239.
 18. N P Erugin, V S Koroljuk and O B Lykova, Jurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his 60th birthday) (Russian), Differencial'nye Uravnenija 13 (1) (1977), 177-184.
 19. N P Erugin, V S Koroljuk and O B Lykova, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 23 (1) (1987), 3-9.
 20. N P Erugin, Ju D Sokolov, S F Fescenko and O B Lykova, Jurii Alekseevich Mitropolskii (Russian), Differencial'nye Uravnenija 3 (1967), 158-166.
 21. I V Gaishun, V A Il'in, N A Izobov, V S Korolyuk, V N Koshlyakov, V F Kravchenko, I A Lukovskii, A A Martynyuk, V M Millionshchikov, E F Mishchenko, S I Pokhozhaev, N Kh Rozov, A M Samoilenko, A N Sharkovskii, and A B Vasilev, Yurii Alekseevich Mitropolskii (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 44 (12) (2008), 1711-1713.
 22. I V Gaishun, V A Il'in, N A Izobov, V S Korolyuk, V N Koshlyakov, V F Kravchenko, I A Lukovskii, A A Martynyuk, V M Millionshchikov, E F Mishchenko, S I Pokhozhaev, N Kh Rozov, A M Samoilenko, A N Sharkovskii, and A B Vasilev, Yurii Alekseevich Mitropolskii, Differential Equations 44 (12) (2008), 1776-1778.
 23. I V Gaishun, N A Izobov, V A Il'in, V S Korolyuk, V N Koshlyakov, I A Lukovskii, V M Millionshchikov, E F Mishchenko, S I Pokhozhaev, N Kh Rozov, A M Samoilenko, A N Sharkovskii, and A B Vasileva, Yurii Alekseevich Mitropolskii (A Tribute in Honor of His Ninetieth Birthday) (Russian), Differentsial'nye Uravneniya 43 (1) (2007), 1-9.
 24. I V Gaishun, N A Izobov, V A Il'in, V S Korolyuk, V N Koshlyakov, I A Lukovskii, V M Millionshchikov, E F Mishchenko, S I Pokhozhaev, N Kh Rozov, A M Samoilenko, A N Sharkovskii, and A B Vasileva, Yurii Alekseevich Mitropolskii (A Tribute in Honor of His Ninetieth Birthday), Differential Equations 43 (1) (2007), 3-10.
 25. V M Gluskov, O S Parasjuk, V S Koroljuk and O B Lykova, Jurii Alekseevich Mitropolskii (Russian), Ukrain. Mat. Z. 19 (1) (1967), 3-8.
 26. L Hatvani, Yurii Alekseevich Mitropolskii, founder of ICNO, in Proceedings of the Eleventh International Conference on Nonlinear Oscillations (Budapest, 1987), 14-17.
 27. V A Il'in, N A Izobov, A A Martynyuk and A M Samoilenko, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his eightieth birthday) (Russian), Differ. Uravn. 33 (1) (1997), 3-5.
 28. V A Il'in, N A Izobov, A A Martynyuk and A M Samoilenko, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his eightieth birthday), Differential Equations 33 (1) (1997), 1-3.
 29. Juri Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Mat. Fiz. Vyp. 22 (1977), 3-4.
 30. J Kurzweil, On the sixtieth birthday of Yu A Mitropolskii (Czech), Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 22 (1) (1977), 40-41.
 31. V Lakshmikantham, A A Martynyuk and J H Dshalalow, Personage in science : Academician Yu A Mitropolskii, Nonlinear Dyn. Syst. Theory 6 (4) (2006), 309-318.
 32. O Limarchenko and J-H He, Personage in science : Academician Yury Mitropolsky, Int. J. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 1 (1) (2000), 3-5.
 33. Obituary for Yurii Alexeevich Mitropolskii (1917-2008), Nonlinear Dyn. Syst. Theory 8 (4) (2008), 407-410.
 34. On the 80th Birthday of Academician Yu A Mitropolskii (Russian), Ukrainskii Matematychnii Zhurnal 49 (1) (1997), 3-4.
 35. On the 80th Birthday of Academician Yu A Mitropolskii, Ukrainian Mathematical Journal 49 (1) (1997), 1-2.
 36. V Petryshyn, Mathematics, Encyclopaedia of Ukraine (Toronto-Buffalo-London, 1993), 339.
 37. V Petryshyn, Mytropolsky, Yurii, Encyclopaedia of Ukraine (Toronto-Buffalo-London, 1993).
 38. A M Samoilenko et al., Yurii Oleksiiovich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday) (Ukrainian), Neliniini Koliv. 10 (1) (2007), 4-5.
 39. A M Samoilenko et al., Yurii Oleksiiovich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday), Nonlinear Oscil. (N. Y.) 10 (1) (2007), 1-3.
 40. A M Samoilenko, Yu M Berezanskyi, V S Korolyuk, V M Koshlyakov, I O Lukovskyi, O M Sharkovskyi, M L Horbachuk, V L Makarov, M O Perestyuk, Yu I Samoilenko, O O Stepanets, P M Tamrazov, Yu Yu Trokhymchuk and V V Sharko, On the ninetieth birthday of Yurii Alekseevich Mitropolskii (Russian), Ukrainskii Matematychnii Zhurnal 59 (2) (2007), 147-151.
 41. A M Samoilenko, Yu M Berezanskyi, V S Korolyuk, V M Koshlyakov, I O Lukovskyi, O M Sharkovskyi, M L Horbachuk, V L Makarov, M O Perestyuk, Yu I Samoilenko, O O Stepanets, P M Tamrazov, Yu Yu Trokhymchuk and V V Sharko, On the ninetieth birthday of Yurii Alekseevich Mitropolskii, Ukrainian Mathematical Journal 59 (2) (2007), 153-157.
 42. A M Samoilenko and V G Kolomiets, On Yu O Mitropolskii's contribution to the development of the asymptotic methods of nonlinear mechanics (Ukrainian), Ukrain. Mat. Zh. 49 (1) (1997), 5-10.
 43. A M Samoilenko and O B Lykova, Development of the methods of nonlinear mechanics in the works of Yu A Mitropolskii (Russian), Ukrain. Mat. Zh. 39 (1) (1987), 5-13.
 44. N Stojanov and D Bainov, Academician Jurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his 60th birthday) (Bulgarian), Godishnik Vissh. Uchebn. Zaved. Prilozhna Mat. 12 (1) (1976), 9-11.
 45. The awarding of the A M Lyapunov Gold Medal to Yu A Mitropolskii (Russian), Vestnik Akad. Nauk SSSR (2) (1987), 136.
 46. The studies of Yu A Mitropolskii on the field of the theory of nonlinear oscillations and the theory of nonlinear differential equations (Russian), in Problems of the asymptotic theory of nonlinear oscillations 275 'Naukova Dumka' (Kiev, 1977), 7-14.
 47. A B Vasilev, I V Gaishun, N A Izobov et al., Yurii Alekseevich Mitropolskii (Russian), Differ. Uravn. 44 (12) (2008), 1711-1713.
 48. A B Vasilev, I V Gaishun, N A Izobov et al., Yurii Alekseevich Mitropolskii, Differ. Equ. 44 (12) (2008), 1776-1778.
 49. A B Vasileva et al., Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday) (Russian), Differ. Uravn. 43 (1) (2007), 3-10.
 50. A B Vasileva et al., Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his ninetieth birthday), Differ. Equ. 43 (1) (2007), 1-9.
 51. V S Vladimirov, E F Mishchenko, O A Oleinik, Yu S Osipov, A M Samoilenko and K V Frolov, Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his eightieth birthday) (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 52 1(313) (1997), 237-239.
 52. Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his 75th birthday) (Russian), Ukrain. Mat. Zh. 44 (1) (1992), 3-4.
 53. Yurii Alekseevich Mitropolskii (on the occasion of his seventieth birthday) (Russian), Izv. Akad. Nauk Kazakh. SSR Ser. Fiz.-Mat. (1) (1987), 88-89.
 54. Yurii Aleksiiovich Mitropolskii (on the occasion of his sixtieth birthday) (Ukrainian), Visnik Kiev. Univ. Ser. Mat. Mekh. No. 19 (1977), 143-144.
 55. Yurii Oleksiiovich Mitropolskii (Ukrainian), Neliniini Koliv. 11 (3) (2008), 292.
 56. Yurii Oleksiiovich Mitropolskii, Nonlinear Oscil. (N. Y.) 11 (3) (2008), 305-306.
 57. Yurii Oleksiiovich Mitropolskii (Ukrainian), Ukrain. Mat. Zh. 60 (9) (2008), 1155-1156.
 58. Yurii Oleksiiovich Mitropolskii, Ukrainian Math. J. 60 (8) (2008), 1347-1348.